Widget Image
No:156 34885 Sancaktepe - İSTANBUL
Title Image

Kişisel Verilerin Korunması

BİOFARMA İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Kapsam, Veri Sorumlusu, Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. (“BİOFARMA”) tarafından, özet olarak işbu metinde belirtildiği kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde işlenebilecektir;

İş birimlerince Şirket’in ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilere sunulması için gerekli çalışmaların planlanması ve icrası,
Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimleri tarafından planlanması ve icrası,
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ne, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz BİOFARMA tarafından internet sitesinin ziyaret edilmesi esnasında çerezler (cookies) vasıtasıyla elektronik ortam veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; işbu metinde kısaca yer verilen amaçla sınırlı olarak 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.biofarma.com.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; biofarma@hs03.kep.tr KEP adresine, kisiselveri@biofarma.com.tr e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu BİOFARMA, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BİOFARMA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.